Skip to content

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.datatip.eu:

Prevádzkovateľom internetových stránok www.datatip.eu je DataTip, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Podmienky používania internetových stránok www.datatip.eu určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.
Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky www.datatip.eu výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na stránkywww.datatip.eu a ich používanie je bezplatný.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.datatip.eu vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.datatip.eu z iných zdrojov.
Prístup na stránky www.datatip.eu a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.datatip.eu používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.datatip.eu. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.

Je zakázané prenášať na internetové stránky www.datatip.eu alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.datatip.eu povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohoto web servera.
Prosíme Vás, aby ste vzali na vedomie, že World Wide Web je verejne prístupná sieť. Vami poskytnuté osobné informácie môžu byť počas prenosu a uchovávania neoprávnene získané a použité inými stranami. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie neoprávnene získaných osobných informácií. Poskytovanie osobných informácií je preto na Vaše vlastné riziko.
Prevádzkovateľ môže používať na svojom web serveri technológiu „cookie“ pre získavanie údajov o počte návštev, type internetového prehliadača a operačného systému, a to pre účely získavania anonymných, agregovaných údajov. Tieto údaje prevádzkovateľ využíva na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom stránok www.datatip.eu.

Podmienky používania stránok www.datatip.eu sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 27.10.2010.